Bild: www.istockphoto.com

شما در منطقه   هامبورن زندگی می‌کنید؟

میخواهید بدانید چه کمک‌های در دسترستان هست؟

اهتیاج به کلاس زبان دارید یا احتیاج به مشاوره دارید؟

دنبال به جايي هسید که بتوانید دا کونید ؟

با ما در هامبورن“ می‌تواند به انوان یک نشانه استفاده . ‌کنید 

 از  Fahrn  تا Hamborn   از Bruckhausen تا Neumühl  

. میتوانید از کمک‌های ما اسفاده کنید.

اینجا را کلیک کنید برای ارائه می دهد